22. 4. 2021 – Podmínky pro účast na přijímacích zkouškách

Podmínkou pro umožnění účasti uchazeče na přijímacích zkouškách je negativní test a žádné příznaky onemocnění COVID – 19. Doklad o negativním testování musí také předložit doprovázející osoba. V případě nedoložení testu může testování proběhnout na naší škole.

Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR
o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky
v případě dvou dávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jedno dávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.

Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativního výsledku POC antigenního testu provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hodin.