Informace k přijímacímu řízení

DRUHÉ KOLO

ŘEDITELKA ŠKOLY VYHLAŠUJE 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO STUDIJNÍHO OBORU CHOVATELSTVÍ SE ZAMĚŘENÍM NA CHOV KONÍ A JEZDECKÝ SPORT. PŘIHLÁŠKY PODÁVEJTE NEJPOZDĚJI 24.5.2024 STEJNÝM ZPŮSOBEM JAKO V PRVNÍM KOLE.

Informace lze nalézt na: https://www.to-das.cz/aktualne-prijimaci-zkousky-zmeny-2023-24/

PŘIHLÁŠKY PRO STUDIUM UČEBNÍHO A STUDIJNÍHO OBORU VČETNĚ POTVRZENÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI LZE PODÁVAT NEJPOZDĚJI
DO 20. 2. 2024 TĚMITO ZPŮSOBY:
– v písemné formě bez elektronického systému
– písemně s podporou elektronického systému
– elektronickou formou s ověřením zákonného zástupce prostřednictvím
elektronické identity

DO PRVNÍCH ROČNÍKŮ BUDE PŘIJATO MAXIMÁLNĚ 25 ŽÁKŮ.

UCHAZEČŮM O MATURITNÍ OBOR
41-43-M/02 Chovatelství – chov koní a jezdecký sport

Uchazečům o studium na naší škole v maturitním oboru Chovatelství se zaměřením na chov koní a jezdecký sport budou podrobnější informace  odeslány nejpozději 10. 3. 2024 na mailovou adresu uvedenou na přihlášce. 

Termín jednotné přijímací zkoušky pro školní rok 2024/2025 je stanoven na dny 12. a 15. 4. 2024, náhradní termín na 29. a 30. 4. 2024.

Jednotná přijímací zkouška (dále jen JPZ nebo jednotná zkouška) v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou je stanovena na základě § 60 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti jsou dále stanoveny prováděcím předpisem, kterým je vyhláška č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. Jednotná přijímací zkouška je povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení
do všech maturitních oborů.

Základní principy jednotné přijímací zkoušky

Uchazeč o studium v maturitním oboru může pro první kolo přijímacího řízení podat přihlášku ke studiu až na tři střední školy nebo na tři maturitní obory (případně odborná zaměření podle ŠVP) v rámci jedné střední školy. Priorita seřazení oborů (škol) hraje rozhodující roli
při vyhodnocování výsledků přijímacích zkoušek. V každém případě má uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát. 

Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu příslušného testu. Pakliže se uchazeč nebude v prvním či druhém termínu moci dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, pak bude po omluvě řediteli školy moci konat jednotnou zkoušku v termínu náhradním.

Jednotná přijímací zkouška je pouze jedna z částí přijímacího řízení. Při rozhodování o přijetí uchazeče ke studiu zohledňuje škola i další kritéria.  Kritéria pro přijetí škola popisuje v dokumentu Kritéria a hodnocení přijímacího řízení. Zákon pouze stanovuje, že výsledek JPZ se na celkovém hodnocení uchazečů podílí min. 60 % (u oborů Gymnázium se sportovní přípravou min. 40%).

Výsledky přijímacího řízení dle zákona

Výsledky 1. kola přijímacího řízení budou zveřejněny na vývěsce a webu školy a na webu informačního systému DIPSY 15. května 2024. V systému DIPSY uchazeči uvidí výsledky, které získali na všech školách, kam podali přihlášku.
Uchazeč bude přijat pouze na školu, na kterou ho přiřadil systém na základě priority a výsledků přijímacího řízení.

Další kola přijímacího řízení

Po ukončení prvního kola přijímacího řízení může ředitelka školy k naplnění předpokládaného stavu žáků vyhlásit další kola přijímacího řízení.

Děkujeme uchazečům za zájem studovat na naší škole a těšíme se na ně!

UCHAZEČŮM O UČEBNÍ OBOR
41-53-H/02 Jezdec a chovatel koní

Uchazečům o studium na naší škole v učebním oboru Jezdec a chovatel koní budou budou podrobnější informace  odeslány nejpozději 10. 3. 2024 na mailovou adresu uvedenou na přihlášce.
Kritéria pro přijetí škola popisuje v sekci Kritéria a hodnocení přijímacího řízení.

Výsledky přijímacího řízení dle zákona

Výsledky 1. kola přijímacího řízení budou zveřejněny na vývěsce a webu školy a na webu informačního systému DIPSY 15. května 2024. V systému DIPSY uchazeči uvidí výsledky, které získali na všech školách, kam podali přihlášku.
Uchazeč bude přijat pouze na školu, na kterou ho přiřadil systém na základě priority a výsledků přijímacího řízení.

Další kola přijímacího řízení

Po ukončení prvního kola přijímacího řízení může ředitelka školy k naplnění předpokládaného stavu žáků vyhlásit další kola přijímacího řízení.

Děkujeme uchazečům za zájem studovat na naší škole a těšíme se na ně!