Informace k přijímacímu řízení

 

UCHAZEČŮM O MATURITNÍ OBOR
41-43-M/02 Chovatelství – chov koní a jezdecký sport

Uchazečům o studium na naší škole v maturitním oboru Chovatelství se zaměřením na chov koní a jezdecký sport budou odeslány pozvánky k přijímací zkoušce po dni 9. 3. 2024 na základě podané přihlášky ke studiu. Pozvánka bude obsahovat veškeré potřebné informace – kdy a v kolik hodin se zkoušky konají, v kterých prostorách školy zkoušky proběhnou, co si mají žáci s sebou přinést, jaké psací potřeby budou potřebovat. Také bude pozvánka obsahovat informace ohledně pohybové zkoušky.

Jednotná přijímací zkouška (dále jen JPZ nebo jednotná zkouška) v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti jsou dále stanoveny prováděcím předpisem, kterým je vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Jednotná přijímací zkouška je povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení
do všech maturitních oborů.

Základní principy jednotné přijímací zkoušky

Uchazeč o studium v maturitním oboru může pro první kolo přijímacího řízení podat přihlášku ke studiu až na dvě střední školy nebo na dva maturitní obory (případně odborná zaměření podle ŠVP) v rámci jedné střední školy. V takovém případě má pak uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát. Podá-li uchazeč pouze jednu přihlášku na obor, jehož součástí je JPZ, koná zkoušku pouze jednou.

Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu příslušného testu. Pakliže se uchazeč nebude v prvním či druhém termínu moci dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, pak bude po omluvě řediteli školy moci konat jednotnou zkoušku v termínu náhradním.

Jednotná přijímací zkouška je pouze jedna z částí přijímacího řízení. Při rozhodování o přijetí uchazeče ke studiu zohledňuje škola i další kritéria – výsledky předchozího vzdělávání a pohybová zkouška jezdeckých schopností. Kritéria pro přijetí škola popisuje v dokumentu Kritéria a hodnocení přijímacího řízení. Zákon pouze stanovuje, že výsledek JPZ se na celkovém hodnocení uchazečů podílí min. 60 % (u oborů Gymnázium se sportovní přípravou min. 40%).

Podání přihlášky na SŠ

Pro první kolo přijímacího řízení podává uchazeč přihlášku nejpozději 1. března 2024.
Uchazeč (resp. jeho zákonný zástupce) podává přihlášku vždy přímo řediteli střední školy. Ten pak zajistí přepis údajů o uchazečích do informačního systému Centra, čímž uchazeče přihlásí k jednotné přijímací zkoušce.

Výsledky přijímacího řízení dle zákona

Testy Jednotné přijímací zkoušky jsou opravovány centrálně do konce dubna 2024. Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitelka školy do dvou pracovních dnů jejich pořadí a zveřejní na webu školy seznam přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí. /Přijatým uchazečům tedy nebude vydáváno rozhodnutí o přijetí, ředitelka školy pouze zveřejní seznam přijatých uchazečů/.

Zkouška proběhne v Jezdecké akademii Mariánské Lázně na adrese Mariánské Lázně 569.

Potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem školy – zápisový lístek

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku (vzor viz Sbírka zákonů č. 394/2008) ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
Nepotvrdí-li uchazeč, nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy.
Zápisový lístek obdrží uchazeč, který je žákem základní školy na této základní škole, v ostatních případech vydá na žádost uchazeče zápisový lístek krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče.

Další kola přijímacího řízení

Po ukončení prvního kola přijímacího řízení může ředitelka školy k naplnění předpokládaného stavu žáků vyhlásit další kola přijímacího řízení.

Děkujeme uchazečům za zájem studovat na naší škole a těšíme se na ně!

UCHAZEČŮM O UČEBNÍ OBOR
41-53-H/02 Jezdec a chovatel koní

Uchazečům o studium na naší škole v učebním oboru Jezdec a chovatel koní budou odeslány podrobné informace po dni 9. 3. 2024 na základě podané přihlášky ke studiu. Dopis  bude obsahovat veškeré potřebné informace ohledně přijímacího řízení – ověření jezdeckých schopností.  
Kritéria pro přijetí škola popisuje v sekci Kritéria a hodnocení přijímacího řízení.

Výsledky přijímacího řízení dle zákona

Ředitelka školy do tří pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky zveřejní seznam přijatých uchazečů přijatých v 1. kole přijímacího řízení. Nepřijatým uchazečům, nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí. Přijatým uchazečům tedy nebude posíláno rozhodnutí o přijetí, ředitelka školy pouze zveřejní seznam přijatých uchazečů.

Potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem školy – zápisový lístek

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč, nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku (vzor viz Sbírka zákonů č. 394/2008) ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
Nepotvrdí-li uchazeč, nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy.
Zápisový lístek obdrží uchazeč, který je žákem základní školy na této základní škole, v ostatních případech vydá na žádost uchazeče zápisový lístek krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče.

Další kola přijímacího řízení

Po ukončení prvního kola přijímacího řízení může ředitelka školy k naplnění předpokládaného stavu žáků vyhlásit další kola přijímacího řízení.

Děkujeme uchazečům za zájem studovat na naší škole a těšíme se na ně!