Informace k přijímacímu řízení

VZHLEDEM K TOMU, ŽE POČET PODANÝCH PŘIHLÁŠEK DO OBOU OBORŮ JE MENŠÍ NEŽ POČET PŘEDPOKLÁDANÝCH PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ, VYHLAŠUJE ŘEDITELKA ŠKOLY 3. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ. PŘIHLÁŠKY PODÁVEJTE NEJPOZDĚJI DO 20. 6. 2021.

2. kolo školní přijímací zkoušky pro školní rok 2021/2022 je stanoveno na dny:
15. 6. 2021 – 1. termín
16. 6. 2021 – 2. termín

POZOR ZMĚNA TERMÍNŮ!!

PŘIHLÁŠKY PRO STUDIUM UČEBNÍHO A STUDIJNÍHO OBORU DORUČTE NA ADRESU ŠKOLY DO 1. 3. 2021. PŘIHLÁŠKY (POUZE NA FORMULÁŘI SEVT) DOSTANETE NA ZŠ NEBO KE STAŽENÍ NA TOMTO WEBU V SEKCI PŘIHLÁŠKY KE STUDIU.

DO PRVNÍCH ROČNÍKŮ BUDE PŘIJATO MAXIMÁLNĚ 30 ŽÁKŮ.

UCHAZEČŮM O MATURITNÍ OBOR
41-43-M/02 Chovatelství – chov koní a jezdecký sport

Uchazečům o studium na naší škole v maturitním oboru Chovatelství se zaměřením na chov koní a jezdecký sport budou odeslány pozvánky k přijímací zkoušce po dni 9. 4. 2021 na základě podané přihlášky ke studiu. Pozvánka bude obsahovat veškeré potřebné informace – kdy
a v kolik hodin se zkoušky konají, v kterých prostorách školy zkoušky proběhnou, co si mají žáci s sebou přinést, jaké psací potřeby budou potřebovat apod.

1. kolo školní přijímací zkoušky pro školní rok 2021/2022 je stanoveno na dny:
6. 5. 2021 – 1. termín
18. 5. 2021 – 2. termín

Zkouška proběhne v Jezdecké akademii Mariánské Lázně na adrese Mariánské Lázně 569.

Podání přihlášky na SŠ

Pro první kolo přijímacího řízení podává uchazeč přihlášku nejpozději 1. března 2021.
Uchazeč (resp. jeho zákonný zástupce) podává přihlášku vždy přímo řediteli střední školy. Ten pak na jejím základě zve uchazeče ke školní přijímací zkoušce.

Výsledky přijímacího řízení dle zákona

Školní přijímací zkouška je vyhodnocována školou (viz sekce Kritéria přijímacího řízení). Podle bodových výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitelka školy jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů, a to nejdříve 19. 5. 2021. Nepřijatým uchazečům, nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí
o nepřijetí. Přijatým uchazečům tedy nebude posíláno rozhodnutí o přijetí, ředitelka školy pouze zveřejní seznam přijatých uchazečů.

Potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem školy – zápisový lístek

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku (vzor viz Sbírka zákonů č. 394/2008) ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
Nepotvrdí-li uchazeč, nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy.
Zápisový lístek obdrží uchazeč, který je žákem základní školy na této základní škole, v ostatních případech vydá na žádost uchazeče zápisový lístek krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče.

Další kola přijímacího řízení

Po ukončení prvního kola přijímacího řízení může ředitelka školy k naplnění předpokládaného stavu žáků vyhlásit další kola přijímacího řízení.

Děkujeme uchazečům za zájem studovat na naší škole a těšíme se na ně!

UCHAZEČŮM O UČEBNÍ OBOR
41-53-H/02 Jezdec a chovatel koní

Uchazečům o studium na naší škole v učebním oboru Jezdec a chovatel koní budou odeslány podrobné informace po dni 9. 4. 2021 na základě podané přihlášky ke studiu. Dopis  bude obsahovat veškeré potřebné informace ohledně přijímacího řízení, studia, možností ubytování
a datum, kdy bude možné osobně vyřídit všechny potřebné náležitosti.
Kritéria pro přijetí škola popisuje v sekci Kritéria a hodnocení přijímacího řízení.

První termín pro ověření jezdeckých schopností je stanoven na 13. května 2021.
Druhý termín pro ověření jezdeckých schopností je stanoven na 18. května 2021.

Výsledky přijímacího řízení dle zákona

Ředitelka školy nejpozději do 19. 5. 2021 zveřejní seznam přijatých uchazečů přijatých v 1. kole přijímacího řízení. Nepřijatým uchazečům, nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí. Přijatým uchazečům tedy nebude posíláno rozhodnutí o přijetí, ředitelka školy pouze zveřejní seznam přijatých uchazečů.

Potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem školy – zápisový lístek

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč, nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku (vzor viz Sbírka zákonů č. 394/2008) ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
Nepotvrdí-li uchazeč, nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy.
Zápisový lístek obdrží uchazeč, který je žákem základní školy na této základní škole, v ostatních případech vydá na žádost uchazeče zápisový lístek krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče.

Další kola přijímacího řízení

Po ukončení prvního kola přijímacího řízení může ředitelka školy k naplnění předpokládaného stavu žáků vyhlásit další kola přijímacího řízení.

Děkujeme uchazečům za zájem studovat na naší škole a těšíme se na ně!