Profily absolventů

Profil absolventa studijního oboru Chovatelství se zaměřením na chov koní a jezdecký sport

Výsledky vzdělávání a uplatnění v praxi

Absolvent se uplatní v podnicích a výrobních provozech zemědělské výroby nebo v samostatné podnikatelské činnosti zaměřené na trénink sportovních i dostihových koní zejména v povolání asistenta trenéra a trenéra. Uplatní se také v rekreačním a hipporehabilitačním ježdění. Dále se uplatní jako vedoucí jízdárenských provozů a oddílů, instruktor, trenér nebo školitel v rekreačním ježdění, v agroturistice, v lesním hospodářství, v podnicích s potažní dopravou a dalších provozech zaměřených na chov koní. Možnost uplatnění je i jako farmář nebo samostatný podnikatel, plemenář, prodejce služeb pro zemědělství nebo ve službách pro rozvoj venkova.

Absolvent má základní výcvik v jízdě na koni a je schopen aplikovat získané vědomosti a dovednosti při specifickém výcviku ve sportovních spolcích a oddílech, při odborném zacházení s koňmi. Ve styku s klientem bude jednat profesionálně, bude schopen používat nejméně jeden z cizích jazyků.

Vzdělávací program připravuje absolventy také na provádění a rozvoj samostatných podnikatelských aktivit. Po získání maturitního vysvědčení mohou absolventi žádat o živnostenský list.

Absolventi se mohou profesně vzdělávat. Po úspěšném absolvování studia jsou schopni kvalifikovaně vykonávat činnosti, které jsou součástí profilu absolventa. Jsou připravováni také pro vyšší odborné a vysokoškolské studium, zejména v oborech zemědělství, veterinářství.

Profil absolventa učebního oboru Jezdec, chovatel

Výsledky vzdělávání a uplatnění v praxi

Tento obor absolventy kvalifikuje pro uplatnění na trhu práce. Absolventi získají specifické odborné vzdělávání jako přípravu pro výkon povolání, ale také všeobecné vzdělání a klíčové kompetence umožňující efektivní vykonávání pracovní role.

Absolvent se uplatní zejména v povoláních jezdec, ošetřovatel a chovatel koní, a to nejen v zemědělské prvovýrobě a službách pro zemědělství, ale i v lesním hospodářství, rekreačním a hipporehabilitačním ježdění, agroturistice, podnicích s potažní dopravou a dalších provozech zaměřených na chov koní. Absolvent se uplatní v oblasti sportovního nebo dostihového ježdění, chovu koní a odchovu hříbat. Absolvent je tedy připraven pro práci v jízdárnách, v dostihových i sportovních stájích, plemenářských zařízeních a také pro soukromé podnikání v zemědělství. Absolventi se mohou profesně vzdělávat do náročných funkcí instruktorů, trenérů a vedoucích jízdárenských provozů.

Po úspěšném absolvování studia jsou schopni kvalifikovaně vykonávat činnosti, které jsou součástí profilu absolventa. Jsou připravováni také pro další odborné nástavbové studium, zejména v oborech zemědělství.