Maturity

Maturitní zkouška ve školním roce 2020/2021 se skládá ze:
1. společné části:
– český jazyk a literatura – didaktický test
– cizí jazyk nebo matematika – didaktický test
2. profilové části:
– český jazyk a literatura – písemná práce, ústní zkouška
– cizí jazyk (anglický nebo německý) – písemná práce, ústní zkouška
– praktická zkouška
– odborné profilové předměty I (chov koní a teorie jízdy) – ústní zkouška
– odborné profilové předměty II (chov zvířat, organizace jezdectví, pravidla
jezdeckého sportu) –  ústní zkouška

Předpokládané termíny maturitní zkoušky:
Písemné MZ: 7. a 8. dubna 2021
Praktická MZ: 22. dubna 2021
Didaktické testy MZ: 3. – 7. května 2021
Ústní MZ: 18. a 19. května 2021

PRŮBĚH MATURITNÍCH ZKOUŠEK V JARNÍM OBDOBÍ 2020/21:
Nejpozději 1. 12. 2020 – přihlášení žáků k maturitním zkouškám
Nejpozději 15. 1. 2021 – zveřejnění konkrétních termínů didaktických testů

Český jazyk a literatura
Didaktický test – délka 75 minut
Písemná práce – délka minimálně 110 minut, rozsah minimálně 250 slov, žák volí ze 4 zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Po zahájení zkoušky si žák
1 zadání zvolí. Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání
a popřípadě výchozí text k zadání. Lze používat Pravidla českého pravopisu.
Ústní zkouška – příprava trvá 20 minut, zkouška před zkušební maturitní komisí trvá 15 minut. Zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla. Žák ze seznamu minimálně 60 školních děl volí 20 děl (seznam odevzdá nejpozději do 31. 3. 2021). Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu.
Žák úspěšně vykoná zkoušku z českého jazyka a literatury, jestliže úspěšně vykoná všechny tři části této zkoušky.

Anglický a německý jazyk
Didaktický test – délka 100 minut (40 minut poslechová část, 60 minut část ověřující čtení
a jazykové vědomosti a dovednosti)
Písemná práce – délka minimálně 60 minut, rozsah minimálně 200 slov souvislého textu nebo textů. Pro všechny žáky 1 stejné téma, které se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání
a popřípadě výchozí text k zadání. Lze používat překladový slovník.
Ústní zkouška – příprava trvá 20 minut, zkouška před zkušební maturitní komisí trvá 15 minut. Zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího jedno nebo více zadání ke konkrétnímu tématu, součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalost terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti odborného vzdělávání. Žák losuje z 20 témat.
Žák úspěšně vykoná zkoušku z cizího jazyka, jestliže úspěšně vykoná všechny tři části této zkoušky.

Matematika
Didaktický test – délka 120 minut

Praktická zkouška
Délka zkoušky maximálně 420 minut. Žák losuje z 15 témat.

Odborný profil I a II
Ústní zkouška – příprava trvá 15 minut, zkouška před zkušební maturitní komisí trvá 15 minut. Žák losuje z 25 otázek.

Maturitní zkoušky proběhnou na adrese školy: Mariánské Lázně 569.