Kritéria a hodnocení přijímacího řízení

Pro školní rok 2024/2025 přijímáme žáky do těchto oborů:

STUDIJNÍ OBOR 41 – 43 – M/02 denní studium
Chovatelství – chov koní a jezdecký sport

UČEBNÍ OBOR 41 – 53 – H/02 denní studium
Jezdec a chovatel koní

Kritéria a podmínky přijímacího řízení školní rok 2024/2025
pro STUDIJNÍ OBOR CHOVATELSTVÍ

3. KOLO PŘÍJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Studijní obor chovatelství se zaměřením pro chov koní a jezdecký sport

Přihlášku ke studiu, výsledky předchozího vzdělávání (viz níže) a potvrzení zdravotní způsobilosti ke studiu odesílejte v tištěné podobě termínu od 28. 6. do 10.7. 2024.

Maximální počet bodů, které může uchazeč obdržet – 166 bodů
1. Jednotná přijímací zkouška dle platné legislativy –  maximální počet bodů 100, nutné minimum 20 bodů
2. Doložení dalších podkladů do 25. 7. 2024
Video jízda na koni, motivační dopis ke studiu zvoleného oboru – maximální počet bodů 50, nutné minimum 25 bodů
Obsah a rozsah požadovaných podkladů bude upřesněn po odeslání přihlášky na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce.
3. Výsledky předchozího vzdělávání za 8. ročník a za 1. pololetí 9. ročníku ZŠ (nebo odpovídající ročníky víceletého gymnázia) do 10. 7. 2024 – průměr do 1,8 (včetně) 16 bodů, horší prospěch
0 bodů

Pořadí uchazečů se stanovuje na základě vzájemného porovnání výsledků všech uchazečů.

 UCHAZEČI Z UKRAJINY

Tzn. cizinci, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.
– Na žádost se promíjí přijímací zkouška z českého jazyka.

– Na žádost mohou konat test z matematiky v ukrajinském jazyce.
– Dokumenty mohou být nahrazeny čestným prohlášením.

Ilustrační testy ČJL a MAT pro čtyřleté obory – archiv ZIP


Kritéria a podmínky přijímacího řízení školní rok 2024/2025
pro UČEBNÍ OBOR JEZDEC A CHOVATEL KONÍ

K přihlášce je nutné doložit zdravotní způsobilost ke studiu zvoleného oboru
do 20. 2. 2024.

Doložení dalších podkladů do 15. 4. 2024
-Video jízda na koni, motivační dopis ke studiu zvoleného oboru
–  maximální počet bodů  50, nutné minimum 25 bodů
Obsah a rozsah požadovaných podkladů bude upřesněn nejpozději 10. 3. 2024.

Pořadí uchazečů dle registračních čísel bude zveřejněno neprodleně po ukončení přijímacího řízení –  vyvěšeno na nástěnce ve škole a na webu školy / umožnění dálkového přístupu.