Kritéria a hodnocení přijímacího řízení

Pro školní rok 2021/2022 přijímáme žáky do těchto oborů:

STUDIJNÍ OBOR – 41-43 M/02 denní studium
Chovatelství – chov koní a jezdecký sport

UČEBNÍ OBOR – 41-53 H/02 denní studium
Jezdec, chovatel koní

Kritéria a podmínky přijímacího řízení školní rok 2021/2022 pro studijní obor

 • PŘ – jednotná přijímací zkouška proběhne na adrese Mariánské Lázně 569 v nově zbudovaném areálu školy. Pozvánky budou zaslány.
 • Do tohoto oboru vzdělání budou uchazeči konat přijímací zkoušky na základě jednotného zadávání přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou
 • Všichni uchazeči budou hodnoceni v souladu s ustanovením § 60 odst. 13 zákona
  č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“):

  • podle hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání,
  • podle výsledků dosažených při jednotné přijímací zkoušce
  • podle bodového ohodnocení výsledků pohybové zkoušky nebo dle předložené licence
 • Přijímací zkouška jednotná se bude konat 12.4.2021 a 13.4.2021,
 • Žákům, kteří spolu s přihláškou ke studiu doloží potvrzení ze specializovaného poradenského pracoviště s diagnostikovanou speciálně vzdělávací potřebou (na základě § 16 zákona č. 561/2004 Sb., v aktuálním znění) s doporučením o prodloužení času na písemné práce, bude doba konání jednotlivých zkoušek prodloužena.
 • Pořadí uchazečů se stanovuje na základě vzájemného porovnání výsledků všech uchazečů. (60% váha jednotná přijímací zkouška, 40 % vysvědčení a pohybová zkouška/ licence).

Hodnocení přijímacího řízení – školní rok 2021/2022 pro studijní obor

 • Uchazeči budou ve výsledkové listině seřazeni sestupně podle sumarizovaných výsledků dle následujících kritérií (maximálně 166 bodů):
  – výsledky u jednotné přijímací zkoušky (max. 100 bodů) – minimum 2 body MAT a 10 bodů ČJL
  – bodový přepočet průměrného prospěchu na vysvědčení – max. 33 bodů (do 2,00 – 33b., do 2,5 – 15b., nad 2,5 – 0b, pro uchazeče z víceletého gymnázia do 2,2 – 33b., do 2,7 – 15b)
  – bodové ohodnocení pohybové zkoušky nebo předložení licence – max. 33 bodů
 • podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání v Jezdecké akademii Mariánské Lázně pro školní rok 2021/2022 jsou důležitou součástí přihlášky na naši školu

První termín I.kola JPZ je stanoven na pondělí 12. dubna 2021.

Druhý termín I.kola JPZ je stanoven na úterý 13. dubna 2021.

Přijímací řízení se skládá: z části praktické – pohybová zkouška (jízda na koni) a z části teoretické (test z českého jazyka a matematiky), přijetí ovlivňuje průměrný prospěch z osmé a z prvního pololetí deváté třídy a také, má-li žák licenci – poté bez praktické zkoušky. Lékařské potvrzení je nezbytnou podmínkou pro studium.

Kritéria a podmínky přijímacího řízení školní rok 2021/2022 pro učební obor

Přijímací řízení se skládá ze splnění těchto podmínek: ukončení základního vzdělání, lékařsky potvrzená zdravotní způsobilost, přihláška ke studiu, zájem o koně. Součástí přijímacího řízení je jízda na koni v anglickém sedle v základních chodech koně.

Obecné informace

PŘIHLÁŠKY PRO STUDIUM UČEBNÍHO A STUDIJNÍHO OBORU DORUČTE NA ADRESU ŠKOLY DO 1. 3. 2021. PŘIHLÁŠKY (POUZE NA FORMULÁŘI SEVT) DOSTANETE NA ZŠ NEBO KE STAŽENÍ NA TOMTO WEBU V SEKCI PŘIHLÁŠKY KE STUDIU.

Do prvních ročníků bude přijato maximálně 30 žáků.

Ilustrační testy ČJL a MAT pro čtyřleté obory – archiv ZIP

Oznámení výsledků přijímacího řízení

Pořadí uchazečů dle registračních čísel bude zveřejněno neprodleně po ukončení přijímacího řízení –  vyvěšeno na nástěnce ve škole a na webu školy / umožnění dálkového přístupu.