Kritéria přijímacího řízení

Pro školní rok 2017/2018 přijímáme žáky do těchto oborů:

 • STUDIJNÍ OBOR – 41-43 M/02 denní studium
  Chovatelství – chov koní a jezdecký sport
 • UČEBNÍ OBOR – 41 – 53 H/ 02 denní studium
  Jezdec, chovatel koní

DENNÍ STUDIUM obor 41-43M/02 Chovatelství – chov koní a jezdecký sport STUDIJNÍ OBOR ČTYŘLETÝ /STUDIUM UKONČENO MATURITNÍ ZKOUŠKOU/ – jednotné zadání testů centrem je stanoveno na 12. 4. 2017.

První kolo přijímacích zkoušek je stanoveno na středu 12. dubna 2017.
Druhé kolo přijímacích zkoušek je stanoveno na středu 19. dubna 2017.

do 1. března 2017 Odevzdání přihlášky ke vzdělávání řediteli střední školy do oborů bez talentové zkoušky.
od 12. do 28. dubna 2017 Stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání s maturitní zkouškou v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku.
12. dubna 2017 1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona).
19. dubna 2017 2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona.
11. května 2017 1. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.
12. května 2017 2. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.

Přijímací řízení se skládá:

 • z části praktické – pohybová zkouška (jízda na koni)
 • z části teoretické (test z českého a matematiky)
 • přijetí ovlivňuje průměrný prospěch z osmé a z prvního pololetí deváté třídy (do 2, 0)
 • přijetí také ovlivňuje, má-li žák licenci – poté bez praktické zkoušky
 • lékařské potvrzení o dobrém zdravotním stavu
 • PŘ – jednotná přijímací zkouška proběhne na adrese teoretického vyučování v budově Autospektra, Plzeňská ul. Mariánské Lázně učebna 1.JAK , pohybová zkouška proběhne v areálu Jezdeckého klubu Mariánské Lázně, 353 01 Mariánské Lázně 569. Pozvánky budou zaslány.
 • Do tohoto oboru vzdělání budou uchazeči konat přijímací zkoušky na základě jednotného zadávání přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou
  • Všichni uchazeči budou hodnoceni v souladu s ustanovením § 60 odst. 13 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“):
  • podle hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání,
  • podle výsledků dosažených při jednotné přijímací zkoušce
  • podle bodového ohodnocení výsledků pohybové zkoušky / licence
 • Přijímací zkouška jednotná se bude konat 12. 4.2017, přijímací zkouška pohybová se bude konat 21. 4. 2017
  • Žákům, kteří spolu s přihláškou ke studiu doloží potvrzení ze specializovaného poradenského pracoviště s diagnostikovanou speciálně vzdělávací potřebou (na základě § 16 zákona č. 561/2004 Sb., v aktuálním znění) s doporučením o prodloužení času na písemné práce, bude doba konání jednotlivých zkoušek prodloužena.
  • Pořadí uchazečů se stanovuje na základě vzájemného porovnání výsledků všech uchazečů. (60% váha jednotná přijímací zkouška, 40 % vysvědčení a pohybová zkouška/ licence).

DENNÍ STUDIUM obor 41-43H/02 Jezdec, chovatel
UČEBNÍ OBOR TŘÍLETÝ /STUDIUM UKONČENO ZÁVĚREČNOU ZKOUŠKOU S VYDÁNÍM VÝUČNÍHO LISTU/

První kolo přijímacích zkoušek je stanoveno na pondělí 24. dubna 2017.
Druhé kolo přijímacích zkoušek je stanoveno na pátek 28. dubna 2017.

od 22. do 30. dubna 2017 Stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem a závěrečnou zkouškou v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku.


Přijímací řízení se skládá ze splnění těchto podmínek:
ukončení základního vzdělání, lékařsky potvrzená zdravotní způsobilost, přihláška ke studiu

Obecné informace

PŘIHLÁŠKY PRO STUDIUM UČEBNÍHO A STUDIJNÍHO OBORU DORUČTE NA ADRESU ŠKOLY DO 1. 3. 2017. /PŘIHLÁŠKY POUZE NA FORMULÁŘI SEVT, DOSTANETE NA ZŠ, NEBO KE STAŽENÍ ZE STRÁNEK MŠMT ČR/

Do prvních ročníků bude přijato maximálně 30 žáků.

Oznámení výsledků přijímacího řízení

Pořadí uchazečů dle registračních čísel bude zveřejněno následně po PŘ a vyvěšeno 2. den po zkouškách na nástěnce ve škole a na webu školy / umožnění dálkového přístupu.

Kritériem je vyhraněný zájem o obor + zdravotní způsobilost!