Kritéria a hodnocení přijímacího řízení

Pro školní rok 2018/2019 přijímáme žáky do těchto oborů:

STUDIJNÍ OBOR – 41-43 M/02 denní studium
Chovatelství – chov koní a jezdecký sport
UČEBNÍ OBOR – 41 – 53 H/ 02 denní studium
Jezdec, chovatel koní

Kritéria a podmínky přijímacího řízení školní rok 2018/2019 pro studijní obor

 • PŘ – jednotná přijímací zkouška proběhne na adrese teoretického vyučování v budově Autospektra,  Plzeňská ul. Mariánské Lázně učebna 2.JAK , pohybová zkouška proběhne v areálu Jezdeckého klubu Mariánské Lázně, 353 01 Mariánské Lázně 569. Pozvánky budou zaslány.
 • Do tohoto oboru vzdělání budou uchazeči konat přijímací zkoušky na základě jednotného zadávání přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou
 • Všichni uchazeči budou hodnoceni v souladu s ustanovením § 60 odst. 13 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“):
  • podle hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání,
  • podle výsledků dosažených při jednotné přijímací zkoušce
  • podle bodového ohodnocení výsledků pohybové zkoušky / licence
 • Přijímací zkouška jednotná se bude konat 12. 4.2018, přijímací zkouška pohybová se bude konat 20. 4. 2018
 • Žákům, kteří spolu s přihláškou ke studiu doloží potvrzení ze specializovaného poradenského pracoviště s diagnostikovanou speciálně vzdělávací potřebou (na základě § 16 zákona č. 561/2004 Sb., v aktuálním znění) s doporučením o prodloužení času na písemné práce, bude doba konání jednotlivých zkoušek prodloužena.
 • Pořadí uchazečů se stanovuje na základě vzájemného porovnání výsledků všech uchazečů. (60% váha jednotná přijímací zkouška, 40 % vysvědčení a pohybová zkouška/ licence).

Hodnocení přijímacího řízení – školní rok 2018/2019 pro studijní obor

Uchazeči budou ve výsledkové listině seřazeni sestupně podle sumarizovaných výsledků dle následujících kritérií / maximálně 166 bodů

 • výsledky u jednotné přijímací zkoušky  (max. 100 bodů) – minimum 10bodů MAT a 15 bodů ČJL
 • bodový přepočet průměrného prospěchu na vysvědčení – max. 33 bodů/ do 2,00 -33b., do 2,5-15b.,nad 2,5 – 0b/
 • bodové ohodnocení pohybové zkoušky /licence – max. 33 bodů
 • podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání v Jezdecké akademii Mariánské Lázně pro školní rok 2018/2019 jsou důležitou součástí přihlášky na naši školu

DENNÍ STUDIUM obor 41-43M/02 Chovatelství – chov koní a jezdecký sport

STUDIJNÍ OBOR ČTYŘLETÝ /STUDIUM UKONČENO MATURITNÍ ZKOUŠKOU/ – jednotné zadání testů centrem je stanoveno na 12. 4. 2018.

První termín I.kola přijímacích zkoušek je stanoven na středu 12. dubna 2018.

Přijímací řízení se skládá: z části praktické – pohybová zkouška (jízda na koni)
z části teoretické (test z českého a matematiky)

 • přijetí ovlivňuje průměrný prospěch z osmé a z prvního pololetí deváté třídy (do 2, 0)
 • přijetí také ovlivňuje, má-li žák licenci – poté bez praktické zkoušky
 • lékařské potvrzení o dobrém zdravotním stavu

Kritéria a podmínky přijímacího řízení školní rok 2018/2019 pro učební obor

DENNÍ STUDIUM obor 41-43H/02 Jezdec a chovatel koní

UČEBNÍ OBOR TŘÍLETÝ /STUDIUM UKONČENO ZÁVĚREČNOU ZKOUŠKOU S VYDÁNÍM VÝUČNÍHO LISTU/

První kolo přijímacích zkoušek je stanoveno na pondělí 23. dubna 2018.

Druhé kolo přijímacích zkoušek je stanoveno na pátek 27. dubna 2018.

Přijímací řízení se skládá ze splnění těchto podmínek: ukončení základního vzdělání, lékařsky potvrzená zdravotní způsobilost, přihláška ke studiu

Obecné informace

PŘIHLÁŠKY PRO STUDIUM UČEBNÍHO A STUDIJNÍHO OBORU DORUČTE NA ADRESU ŠKOLY DO 1. 3. 2018. /PŘIHLÁŠKY POUZE NA FORMULÁŘI SEVT, DOSTANETE NA ZŠ, NEBO KE STAŽENÍ ZE STRÁNEK MŠMT ČR/

Do prvních ročníků bude přijato maximálně 30  žáků.

Oznámení výsledků přijímacího řízení

Pořadí uchazečů dle registračních čísel bude zveřejněno následně po PŘ a vyvěšeno 2. den po zkouškách na nástěnce ve škole a na webu školy / umožnění dálkového přístupu.

Kritériem je vyhraněný zájem o obor + zdravotní způsobilost!