Kritéria a hodnocení přijímacího řízení

Pro školní rok 2021/2022 přijímáme žáky do těchto oborů:

STUDIJNÍ OBOR 41 – 43 – M/02 denní studium
Chovatelství – chov koní a jezdecký sport

UČEBNÍ OBOR 41 – 53 – H/02 denní studium
Jezdec a chovatel koní

Kritéria a podmínky přijímacího řízení školní rok 2021/2022
pro STUDIJNÍ OBOR CHOVATELSTVÍ

Na Jezdecké akademii není jednotná přijímací zkouška připravovaná Centrem podmínkou
pro přijetí ke studiu. Uchazeči budou skládat pouze školní přijímací zkoušku. Školní přijímací zkouška má teoretickou a praktickou část.
Teoretická část obsahuje test z matematiky a českého jazyka a literatury (testy neobsahují nic nad rámec Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, k jejich úspěšnému absolvování by proto mělo stačit dobré zvládnutí učiva základní školy).
Praktická část zahrnuje pohybovou zkoušku (jízda na koni v anglickém sedle v základních chodech koně). Tuto část zkoušky lze nahradit dokladem o absolvování zkoušky základního výcviku jezdce (ZZVJ) – licencí.

 • Všichni uchazeči budou hodnoceni
  • podle hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání
  • podle bodového ohodnocení teoretické části přijímací zkoušky
  • podle bodového ohodnocení praktické části přijímací zkoušky, nebo dle předložené ZZVJ
 • Žákům, kteří spolu s přihláškou ke studiu doloží potvrzení ze školského poradenského zařízení s diagnostikovanou speciálně vzdělávací potřebou (na základě § 16 zákona č. 561/2004 Sb., v aktuálním znění) s doporučením o prodloužení času na testy školní části přijímací zkoušky, bude doba konání testů z matematiky a českého jazyka a literatury prodloužena.

Hodnocení přijímacího řízení – školní rok 2021/2022 pro studijní obor

 • Uchazeči budou ve výsledkové listině seřazeni sestupně podle následujících kritérií (maximálně 100 bodů):
  – bodové hodnocení testů z matematiky (maximálně 25 bodů) a českého jazyka a literatury (maximálně 25 bodů)
  – bodové ohodnocení pohybové zkoušky nebo předložené ZZVJ (maximálně 25 bodů)
  – bodový přepočet průměrného prospěchu za 1. pololetí 8. a 9. třídy ZŠ dle tabulky

  Prospěch do 1,5 1,51 – 1,80 1,81 – 2,00 2,01 – 2,30 2,31 – 2,50 nad 2,50
  Body 25 bodů 20 bodů 15 bodů 10 bodů 5 bodů 0 bodů

  – nebo bodový přepočet průměrného prospěchu za 1. pololetí odpovídajících ročníků nižšího gymnázia dle tabulky

  Prospěch do 1,8 1,81 – 2,00 2,01 – 2,30 2,31 – 2,50 2,51 – 2,70 nad 2,70
  Body 25 bodů 20 bodů 15 bodů 10 bodů 5 bodů 0 bodů
 • Minimální hranice dosažených bodů nutná pro přijetí:
  Celkový počet bodů – minimálně 40 bodů
  Počet bodů z pohybové zkoušky – minimálně 10 bodů
 • Důležitou součástí přihlášky pro školní rok 2021/2022 na naši školu je splnění zdravotní způsobilosti uchazeče (viz sekce Podmínky zdravotní způsobilosti).

První termín 1. kola školní přijímací zkoušky  je stanoven na 19. dubna 2021.
Druhý termín 1. kola školní přijímací zkoušky je stanoven na 26. dubna 2021.


Pokud počet podaných přihlášek bude nižší než předpokládaný počet přijímaných uchazečů, ředitelka školy může rozhodnout o nekonání teoretické části přijímací zkoušky.

Kritéria a podmínky přijímacího řízení školní rok 2021/2022
pro UČEBNÍ OBOR JEZDEC A CHOVATEL KONÍ

Přijímací řízení se skládá ze splnění těchto podmínek: ukončení základního vzdělání, lékařsky potvrzená zdravotní způsobilost, přihláška ke studiu, zájem o koně. Součástí přijímacího řízení je ověření jezdeckých schopností – jízda na koni v anglickém sedle
v základních chodech koně, může být nahrazena dokladem o absolvování zkoušky základního výcviku jezdce (ZZVJ) – licencí.

První termín pro ověření jezdeckých schopností je stanoven na 26. dubna 2021.

Druhý termín pro ověření jezdeckých schopností je stanoven na 28. dubna 2021.