Kritéria a hodnocení přijímacího řízení

Pro školní rok 2019/2020 přijímáme žáky do těchto oborů:

STUDIJNÍ OBOR – 41-43 M/02 denní studium
Chovatelství – chov koní a jezdecký sport

UČEBNÍ OBOR – 41-53 H/02 denní studium
Jezdec, chovatel koní

Kritéria a podmínky přijímacího řízení školní rok 2018/2019 pro studijní obor

 • PŘ – jednotná přijímací zkouška proběhne na adrese teoretického vyučování v budově Autospektra, Plzeňská ul. Mariánské Lázně učebna 1.JAK , pohybová zkouška proběhne v areálu Jezdeckého klubu Mariánské Lázně, 353 01 Mariánské Lázně 569. Pozvánky budou zaslány.
 • Do tohoto oboru vzdělání budou uchazeči konat přijímací zkoušky na základě jednotného zadávání přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou
 • Všichni uchazeči budou hodnoceni v souladu s ustanovením § 60 odst. 13 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“):
  • podle hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání,
  • podle výsledků dosažených při jednotné přijímací zkoušce
  • podle bodového ohodnocení výsledků pohybové zkoušky / licence
 • Přijímací zkouška jednotná se bude konat 12. 4.2019 a 15.4.2019, přijímací zkouška pohybová se bude konat 19. 4. 2019
 • Žákům, kteří spolu s přihláškou ke studiu doloží potvrzení ze specializovaného poradenského pracoviště s diagnostikovanou speciálně vzdělávací potřebou (na základě § 16 zákona č. 561/2004 Sb., v aktuálním znění) s doporučením o prodloužení času na písemné práce, bude doba konání jednotlivých zkoušek prodloužena.
 • Pořadí uchazečů se stanovuje na základě vzájemného porovnání výsledků všech uchazečů. (60% váha jednotná přijímací zkouška, 40 % vysvědčení a pohybová zkouška/ licence).

Hodnocení přijímacího řízení – školní rok 2019/2020 pro studijní obor

 • Uchazeči budou ve výsledkové listině seřazeni sestupně podle sumarizovaných výsledků dle následujících kritérií / maximálně 166 bodů
  výsledky u jednotné přijímací zkoušky (max. 100 bodů) – minimum 2body MAT a 15 bodů ČJL
 • bodový přepočet průměrného prospěchu na vysvědčení – max. 33 bodů/ do 2,00 -33b., do 2,5-15b., nad 2,5 – 0b, pro uchazeče z víceletého gymnázia do 2,2-33b., do 2,7 – 15b/
 • bodové ohodnocení pohybové zkoušky /licence – max. 33 bodů
 • podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání v Jezdecké akademii Mariánské Lázně pro školní rok 2019/2020 jsou důležitou součástí přihlášky na naši školu

První termín I.kola přijímacích zkoušek je stanoven na středu 12. dubna 2019.

Druhý termín I.kola přijímacích zkoušek je stanoveno na pondělí 15. dubna 2019.

Přijímací řízení se skládá: z části praktické – pohybová zkouška (jízda na koni)a z části teoretické (test z českého a matematiky),přijetí ovlivňuje průměrný prospěch z osmé a z prvního pololetí deváté třídy a také, má-li žák licenci – poté bez praktické zkoušky, lékařské potvrzení je podmínkou.

Kritéria a podmínky přijímacího řízení školní rok 2019/2020 pro učební obor

DENNÍ STUDIUM obor 41-43H/02 Jezdec a chovatel koní
UČEBNÍ OBOR TŘÍLETÝ /STUDIUM UKONČENO ZÁVĚREČNOU ZKOUŠKOU S VYDÁNÍM VÝUČNÍHO LISTU/

První kolo přijímacích zkoušek je stanoveno na pondělí 23. dubna 2019.

Druhé kolo přijímacích zkoušek je stanoveno na pátek 26. dubna 2019.

Přijímací řízení se skládá ze splnění těchto podmínek: ukončení základního vzdělání, lékařsky potvrzená zdravotní způsobilost, přihláška ke studiu, zájem o koně.

Obecné informace

PŘIHLÁŠKY PRO STUDIUM UČEBNÍHO A STUDIJNÍHO OBORU DORUČTE NA ADRESU ŠKOLY DO 1. 3. 2019. /PŘIHLÁŠKY POUZE NA FORMULÁŘI SEVT, DOSTANETE NA ZŠ, NEBO KE STAŽENÍ ZE STRÁNEK MŠMT ČR/

Do prvních ročníků bude přijato maximálně 30 žáků.

Přijímací zkoušky – podrobné schéma 2019

Ilustrační testy ČJL a MAT pro čtyřleté obory – archiv ZIP

Oznámení výsledků přijímacího řízení

Pořadí uchazečů dle registračních čísel bude zveřejněno následně po PŘ a vyvěšeno 2. den po zkouškách na nástěnce ve škole a na webu školy / umožnění dálkového přístupu.

Kritériem je vyhraněný zájem o obor + zdravotní způsobilost!