Kritéria a hodnocení přijímacího řízení

Pro školní rok 2024/2025 přijímáme žáky do těchto oborů:

STUDIJNÍ OBOR 41 – 43 – M/02 denní studium
Chovatelství – chov koní a jezdecký sport

UČEBNÍ OBOR 41 – 53 – H/02 denní studium
Jezdec a chovatel koní

KRITÉRIA A PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025 BUDOU ZVEŘEJNĚNY NEJPOZDĚJI 31. LEDNA 2024 DLE PLATNÉ LEGISLATIVY.

Kritéria a podmínky přijímacího řízení školní rok 2023/2024
pro STUDIJNÍ OBOR CHOVATELSTVÍ

Kritéria a podmínky přijímacího řízení školní rok 2023/2024 pro studijní obor

 • Přijímací zkoušky proběhnou na adrese školy Mariánské Lázně 569. Pozvánky budou zaslány.
 • Do tohoto oboru vzdělání budou uchazeči konat přijímací zkoušky na základě jednotného zadávání přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou.
 • Všichni uchazeči budou hodnoceni v souladu s ustanovením § 60 odst. 13 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“):
  • podle hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání,
  • podle výsledků dosažených při jednotné přijímací zkoušce
  • podle bodového ohodnocení výsledků pohybové zkoušky (jízda na koni v anglickém sedle v základních chodech koně) nebo na základě předložení dokladu o absolvování zkoušky základního výcviku jezdce (ZZVJ) – licence.
 • Jednotná přijímací zkouška se bude konat 12.4.2024 a 15.4.2024.
 • Žákům, kteří spolu s přihláškou ke studiu doloží potvrzení ze školského poradenského zařízení s doporučením o prodloužení času na písemné práce, bude doba konání jednotlivých zkoušek prodloužena.
 • Pořadí uchazečů se stanovuje na základě vzájemného porovnání výsledků všech uchazečů. (60% váha jednotná přijímací zkouška, 40 % vysvědčení a pohybová zkouška/ licence).

Hodnocení přijímacího řízení – školní rok 2023/2024 pro studijní obor

 • Uchazeči budou ve výsledkové listině seřazeni sestupně podle sumarizovaných výsledků dle následujících kritérií (maximálně 166 bodů):
  – výsledky u jednotné přijímací zkoušky (max. 100 bodů) – min. 20 bodů.
  – bodový přepočet průměrného prospěchu na vysvědčení z osmé třídy a 1. pololetí  deváté třídy– max. 33 bodů (do 1,5 – 33b., do 2,0 – 20b., do 2,5 – 10b., 2,5 a více – 0b., pro uchazeče z víceletého gymnázia do 1,7 – 33b., do 2,2 – 20b., do 2,7 – 10b., 2,7 a více – 0b.)
  – bodové ohodnocení pohybové zkoušky nebo předložení dokladu o absolvování zkoušky základního výcviku jezdce (ZZVJ)  – licence – max. 33 bodů, min. 12 bodů.
 • podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání v Jezdecké akademii Mariánské Lázně pro školní rok 2023/2024 jsou důležitou součástí přihlášky na naši školu

Termín JPZ je stanoven na 12. a 15. dubna 2024.
Náhradní termín JPZ je stanoven na úterý  a středu 29. a 30. dubna 2024. Pohybová zkouška proběhne odpoledne po JPZ.

UCHAZEČI Z UKRAJINY

Tzn. cizinci, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.
– Na žádost se promíjí přijímací zkouška z českého jazyka.

– Na žádost mohou konat test z matematiky v ukrajinském jazyce.
– Dokumenty mohou být nahrazeny čestným prohlášením.

Ilustrační testy ČJL a MAT pro čtyřleté obory – archiv ZIP


Kritéria a podmínky přijímacího řízení školní rok 2023/2024
pro UČEBNÍ OBOR JEZDEC A CHOVATEL KONÍ

Přijímací řízení se skládá ze splnění těchto podmínek: ukončení základního vzdělání, lékařsky potvrzená zdravotní způsobilost, přihláška ke studiu, zájem o koně. Součástí přijímacího řízení je – ověření jezdeckých schopností (jízda na koni v anglickém sedle v základních chodech koně).

Termíny pro ověření jezdeckých schopností jsou stanoveny
na:

Oznámení výsledků přijímacího řízení

Pořadí uchazečů dle registračních čísel bude zveřejněno neprodleně po ukončení přijímacího řízení –  vyvěšeno na nástěnce ve škole a na webu školy / umožnění dálkového přístupu.