Rozhodčí v jezdectví

Kurz rozhodčí v jezdectví - Jezdecká akademie Mariánské LázněKarlovarská oblast České jezdecké federace a akreditační středisko Jezdecké akademie – SOŠ Mariánské Lázně zahájilo dne 11. 10. 2015 kurz pro Rozhodčí v jezdectví. Do lavic usedlo 22 kandidátů, kteří v průběhu roku absolvují nejen teoretickou výuku, ale i praktickou část. Hned v úvodu absolvovali vstupní test, který se skládal ze základních znalostí všeobecných pravidel a pravidel dané disciplíny.

Podmínky pro získání kvalifikace Rozhodčí v jezdectví

Jezdecká akademie – střední odborná škola Mariánské Lázně s.r.o., 353 01 Mariánské Lázně 569, akreditační středisko MŠMT ČR pod č. j.: 026/2010-50-A stanovuje následující podmínky pro získání kvalifikace Rozhodčí v jezdectví se specializací pro jednotlivé disciplíny. Školení mohou provádět lektoři ČJF a JAK, kteří budou jmenovitě schváleni VV ČJF. Přezkoušení provádí pouze jmenovaná komise.

 1. Kandidát rozhodčího musí dovršit v roce konání zkoušky věk minimálně 21 let.
 2. Uchazeč musí být držitelem jezdecké licence ČJF, která musí v roce konání zkoušek být platná minimálně 3 roky. Jednotlivé disciplíny mohou prostřednictvím. JAK, a ta žádostí na ČJ specifikovat své požadavky na vlastní výkonnost kandidáta. Kandidát drezurního rozhodčího musí být držitelem minimálně bronzového odznaku.
 3. Každý kandidát se musí přihlásit prostřednictvím oblasti a mít svého garanta, který mu po celou dobu před jmenováním pomáhá s přípravou a garantuje ČJF odborné znalosti a přípravu kandidáta. Garantem musí být minimálně národní rozhodčí a je spoluodpovědný za úspěšnost kandidáta u zkoušky.
 4. Uchazeč může absolvovat vzdělávání, praxi a zkoušky pro více disciplín. Jejich úspěšným složením získá kvalifikaci pro danou disciplínu/y.
 5. Vzdělávání, praxe a zkoušky zpravidla probíhají v následujících etapách:
  Na JAK se tyto etapy přizpůsobují časovým možnostem uchazečů a lektorů dle dohody.

  • leden, únor: vstupní test uchazeče (všeobecná pravidla a pravidla dané specializace)
  • únor až listopad: semináře pro rozhodčí ( viz. učební plán) výcvik v praktickém rozhodování – na 3 závodech dle specializace v dané disciplíně Kandidát drezurního rozhodčího musí absolvovat 10 úloh na 3 závodech jako asistent (ne zapisovatel), při poslední úloze provede zkoušku stínovým rozhodováním, výsledek této zkoušky doloží při závěrečné zkoušce.
  • listopad, prosinec: písemná a ústní závěrečná zkouška
 6. Vstupní test bude zpracován při prvním semináři za všeobecných pravidel a pravidel dané disciplíny. Při tomto semináři bude vyhodnocen se ohledem na to, zda má uchazeč dostatečné znalosti pro absolvování praxe.
 7. Při nesplnění podmínek vstupního testu může kandidát opakovat test na následujícím, druhém semináři. Pokud opětovně nevyhoví podmínkám splnění, nemůže pokračovat dříve nežli v následujícím roce a to opět vstupním testem.
 8. Předepsaný výcvik v praktickém rozhodování musí být uskutečněn v průběhu jednoho kalendářního roku. Doklad o praxi potvrzený vyučujícím (v rámci disciplíny drezur je vyučující lektor DK ČJF ) předloží kandidát na posledním semináři (před závěrečnou zkouškou).
 9. Semináře pro rozhodčí mohou organizovat oblasti ČJF a jimi pověření lektoři v prostorách – Jezdecké akademie – SOŠ Mariánské Lázně s.r.o. (seznam lektorů dle metodického pokynu č.2/2012 ) podle učebního plánu. Školení a doškolování rozhodčích v rámci všeobecných pravidel může provádět osoba s kvalifikací národní rozhodčí, specializovaný rozhodčí či mezinárodní rozhodčí. Jednotlivé disciplíny mohou školit a doškolovat pouze aktivně působící rozhodčí z výše uvedených skupin s příslušnou specializací pro danou disciplínu. O uvedených seminářích vedou záznam oblasti ČJF a akreditované středisko ML JAK pokud zde seminář probíhá. Vedou záznam o docházce a probraném učivu( třídní knihu).
 10. Závěrečná zkouška proběhne před tříčlennou komisí, jmenovanou VVČJF a učenými zástupci JAK. Tento počet může být rozšířen pro závěrečné zkoušky rozhodčích více disciplín.
 11. Při neúspěchu u závěrečné zkoušky může uchazeč opakovat zkoušku nejdříve po 1 roce, nejpozději však do 2 let. Druhé další opakování je povoleno po opětovném absolvování vzdělávání a praxe uchazeč.
 12. Minimální počet uchazečů závěrečné zkoušky je 6, maximální 20 v průběhu jednoho dne.
 13. Úspěšné zakončení závěrečné zkoušky umožňuje uchazeči zapsání do seznamu rozhodčích ČJF a označení kvalifikace na licenci ČJF s upřesněním specializace S- skoky, D- drezura, C-všestrannost, E-vytrvalost, V-voltiž, A-spřežení, R-reining.
 14. Doškolování rozhodčích zajišťují oblasti ve spolupráci s odbornými komisemi dle přiloženého učebního plánu. Pokud rozhodčí během 4 let neabsolvuje žádné doškolení, nemůže být schválena jeho nominace na závody do doby, než školení absolvuje. Zvláštní zřetel je při doškolování rozhodčích kladen na praktickou část a stínové rozhodování.
  Pro specializaci drezura bude DK pořádat specializované tematické semináře.