Praktická výuka

Školní závod

Servis školního závodu pro Jezdeckou akademii-střední odbornou školu Mariánské Lázně poskytuje jezdecký areál Ing. Nágrové, který byl jmenován školním závodem v r. 2007.

Školní závod zajišťuje hodiny praxe pro maturitní obor Chovatelství 41-43-M/02 dle ŠVP Chov koní a jezdecký sport a hodiny praktické výuky pro učební obor Jezdec, chovatel 41-43-H/02.

Pracoviště má k dispozici boxové ustájení pro 62 koní, krytou halu, 2 otevřená jezdecká kolbiště, trenažér pro pohybování a trénink koní a přiléhající pastevní areál. Obhospodařuje cca 83 ha zemědělské půdy s převahou produkce pícnin. Tomu odpovídá i mechanizační vybavení, které bylo modernizováno v posledních letech.

Více informací o školním závodu najdete na stránkách www.jkml.cz.

Podnik má celkem 8 zaměstnanců, z nichž 4 jsou specializováni pouze na výcvik koní ke sportovnímu ježdění. Ze zaměstnanců jsou vyškoleni dva instruktoři, kteří zajišťují samostatné vedení studentů při výkonu praxe, především při jezdeckém výcviku. Oba tito zaměstnanci mají ukončené středoškolské vzdělání, dostatečnou praxi a ukončené zkoušky cvičitelů a trenérů v mimoškolním vzdělání u České jezdecké federace. Kromě instruktorů z řad zaměstnanců vykonává dozor při praktickém vyučování školou pověřený pedagog příslušného předmětu. Pracoviště školního závodu je běžně využíváno nejen k předmětu praxe a praktického vyučování, ale i k ostatním odborným předmětům v rozsahu nutném pro názornou demonstraci (technická zařízení, chov koní, teorie jízdy a speciální tělesná výchova, praktické základy sportovního a skokového ježdění).

Samotný výkon praxe žáků je učební osnovou rozdělen na týdenní rozvrhové hodiny, povinnou praxi ve školním roce a prázdninovou individuální praxi. Je nutné konstatovat, že bez zázemí takto vybaveného školního závodu by bylo nemyslitelné vyučovat nově koncipovaný obor chovatelství zaměřený na chov a výcvik koní k jednotlivým odvětvím jezdeckého sportu.

Z činností souvisejících se studijním oborem má školní závod k dispozici kromě samotného chovu a výcviku sportovních koní i středisko pro zajištění reprodukce v zemském chovu, školený tým pro organizací jezdeckých závodů až do úrovně mezinárodních závodů a Mistrovství české republiky, databázi pro kontrolu užitkovosti v chovu koní a zpracování výsledků pro kontrolu dědičnosti a dále pak se zabývá i organizací zkoušek výkonnosti a chovatelských přehlídek. V celém rozsahu působení školního závodu mají žáci možnost se seznamovat přímo s praktickými postupy, programovým vybavením a samotnou organizací vyjmenovaných činností.

Školní závod a zaměstnanci jsou vždy součástí praktických zkoušek žáků školy, navíc v průběhu školního roku několikrát žáci spolu se zaměstnanci organizují jezdecké soutěže a přehlídky a podílejí se též na organizaci mimoškolní výchovy žáků Jezdecké akademie.

Spolupráce školy a školního závodu je na výborné úrovni.