JEZDECKÁ AKADEMIE – střední odborná škola Mariánské Lázně s.r.o.

JEZDECKÁ AKADEMIE – střední odborná škola Mariánské Lázně s. r. o. Mariánské Lázně 569 je od roku 2006 zapsaná do rejstříku škol vedeného MŠMT ČR. Jako odborná škola poskytuje úplné střední odborné vzdělání s maturitou, jako jediná v ČR nabízí specializaci zaměřenou na klasické disciplíny jezdeckého sportu a organizaci jezdectví v rámci České jezdecké federace (ČJF) a federace (FEI).

Připravuje žáky nejen k aktivnímu uplatnění v oblasti chovu koní a jezdeckého sportu, ale poskytuje i základní vzdělání nutné k vedení sportovních center a soukromých jezdeckých středisek. Z širšího pohledu poskytuje škola žákům průměty informací z oblasti přírodních a společenskovědních oborů v odvětví, které má v rámci EU značnou společenskou prestiž.

Jezdecký sport v areálu Jezdeckého klubu Mariánské Lázně - Jezdecká akademie Mariánské LázněOndřej Nágr - Jezdecká akademie Mariánské LázněOdborné kurzy - další vzdělávání dospělých - Jezdecká akademie Mariánské Lázně

Najdete nás na Facebooku

Jezdecká akademie – SOŠ ML byla úspěšná v získání dotací z EU. Byl jí schválen projekt Vestavba učeben určených pro cizí jazyky a přírodní vědy na Jezdecké akademii
v Mariánských Lázních v prioritní ose IROP: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů.

Vestavba učeben byla dokončena v roce 2019 a již zcela a plně slouží svému účelu. Žáci Jezdecké akademie školní rok 2019/2020 poprvé zahájili v nových prostorech školy
na jízdárně Krakonoš, na adrese Jezdecká akademie – SOŠ Mariánské Lázně 569. Také další školní rok 2020/2021 byl slavnostně zahájen 1. září 2020 v nově vybudovaném zázemí pro teoretickou výuku, včetně počítačové učebny. Prostory slouží nejen žákům maturitního oboru Chovatelství se zaměřením na chov koní a jezdecký sport a žákům učebního oboru Jezdec a chovatel koní, ale také frekventantům kurzů jezdectví
v akreditovaném středisku. I frekventanti dalšího vzdělávání slavnostně zahájili svůj  další kurz v nových učebnách dne 3. října 2020. 1.
září 2021 se škola těší na nové žáky učebního i maturitního oboru a též na nové frekventanty dalšího vzdělávání, kteří
ke svému studiu nastoupí 9. října 2021.
Kapacita školy se nemění, ale zatraktivnilo se prostředí pro žáky i frekventanty, ale samozřejmě i pro pedagogy teoretických, odborných a praktických předmětů a též pro odborníky z praxe. Díky novým prostorám je škola  schopna reagovat na další vzdělávání dospělých v oboru jezdeckých disciplín
a navýšit tak počet kurzů.  Pro konání kurzů jsou prostory využívány především
o víkendech.

Cílem projektu bylo vybudovat novou vzdělávací infrastrukturu za účelem zvýšení kvality vzdělávání v rámci výuky cizích jazyků, přírodních věd a práce s digitálními technologiemi. Projekt tedy svými cíli navazoval na rozvoj klíčových kompetencí v oblasti komunikace v cizích jazycích a v oblasti technických a řemeslných oborů tak, jak byly tyto klíčové kompetence definovány Integrovaným regionálním operačním programem. Globální cíle projektu byly celkem dva. Zaprvé zvýšení kvality předmětů, které by byly v nově vybudované vzdělávací infrastruktuře vyučovány. Jednalo se o výuku cizích jazyků a přírodních věd (tedy předmětů jako jsou matematika, biologie, fyzika, základy přírodních věd a chov koní, chov zvířat). Zadruhé se jednalo o zapojení práce s digitálními technologiemi do výuky těchto předmětů. Výsledným propojením obou cílů byla práce s digitálními technologiemi v návaznosti na zmíněné okruhy předmětů, díky které došlo ke zvýšení interaktivnosti výuky stejně tak jako k vyšší praktičnosti v návaznosti na vyučované předměty. Samotné propojení teoretické výuky s praxí bylo také dále zajištěné tím, že vestavba nových učeben byla provedena do areálu stávající jezdecké haly.

Všichni uživatelé jsou z nových prostor nadšeni a pochvalují si vybavenost učeben
a jejich propojenost s praxí.

projekt Vestavba učeben určených pro cizí jazyky a přírodní vědy na Jezdecké akademii v Mariánských Lázních v prioritní ose IROP: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Škola v současné době realizuje projekt „JEZDECKÁ AKADEMIE – šablony“ (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0005725). Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Jezdecká akademie – šablony, více informací o projektu

Škola nově realizuje projekt JEZDECKÁ AKADEMIE-Šablony II.,projekt je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je personální posílení našeho týmu o koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím DVPP, dále zapojení odborníků z praxe do výuky, doučování žáků a projektový den mimo školu.

Více informací o projektech a aktuální informace z jejich realizace najdete po kliknutí zde »

Aktuální informace k probíhajícím kurzům instruktor jezdectví, trenér II. třídy a rozhodčí v jezdectví

Akreditované středisko při Jezdecké akademii Mariánské Lázně

JEZDECKÁ AKADEMIE - střední odborná škola Mariánské Lázně s.r.o. - netkatalog.czHřebčíny - chov koní, prodej koní, ustájení koní, koně - netkatalog.cz