16. 3. 2016 – Informace uchazečům o učební obor

Uchazečům o studium na naší škole v učebním oboru Jezdec, chovatel budou odeslány podrobné informace ohledně přijetí na naši školu v doporučených zásilkách dne
1. 4. 2016. Dopis  bude obsahovat veškeré potřebné informace ohledně studia, možností ubytování a datum, kdy bude možné osobně vyřídit všechny náležitosti ohledně přijetí.  

Výsledky přijímacího řízení dle zákona:
Ředitelka školy do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí. /přijatým uchazečům tedy nebude vydáváno rozhodnutí o přijetí, ředitelka školy pouze zveřejní seznam přijatých uchazečů/

Potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem školy – zápisový lístek
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku (vzor viz Sbírka zákonů č. 394/2008) ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy.
Zápisový lístek obdrží uchazeč, který je žákem základní školy, na této základní škole, v ostatních případech vydá na žádost uchazeče zápisový lístek krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče.

Další kola přijímacího řízení
Po ukončení prvního kola přijímacího řízení může ředitelka školy k naplnění předpokládaného stavu žáků vyhlásit další kola přijímacího řízení.

Děkujeme uchazečům za zájem studovat na naší škole a těšíme se na ně!