16. 3. 2016 – Informace uchazečům o maturitní obor

Uchazečům o studium na naší škole v maturitním oboru Chovatelství se zaměřením na chov koní a jezdecký sport budou odeslány pozvánky k přijímací zkoušce v doporučených zásilkách dne 1. 4. 2016. Pozvánka bude obsahovat veškeré potřebné informace – kdy a
v kolik hodin se zkoušky konají, ve kterých prostorách školy zkoušky proběhnou, co si mají žáci s sebou přinést, jaké psací potřeby budou potřebovat apod. Prosíme uchazeče
o studium, aby byli ve škole včas. Také bude pozvánka obsahovat informaci ohledně pohybové zkoušky.

 V přijímacím řízení pro školní rok 2016/2017 se Jezdecká akademie Mariánské Lázně účastní Pokusného ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů (test z ČJL  a MAT dne
15. 4. 2016)
.

Výsledky přijímacího řízení dle zákona:
Ředitelka školy ukončí hodnocení uchazečů do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky. Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitelka školy jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí. /přijatým uchazečům tedy nebude vydáváno rozhodnutí o přijetí, ředitelka školy pouze zveřejní seznam přijatých uchazečů/

Potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem školy – zápisový lístek
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku (vzor viz Sbírka zákonů č. 394/2008) ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy.
Zápisový lístek obdrží uchazeč nastupující ze základní školy na své základní škole, v ostatních případech vydá na žádost uchazeče zápisový lístek krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče.

Další kola přijímacího řízení
Po ukončení prvního kola přijímacího řízení může ředitelka školy k naplnění předpokládaného stavu žáků vyhlásit další kola přijímacího řízení.

Děkujeme uchazečům za zájem studovat na naší škole a těšíme se na ně!